پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

من اعصاب ندارم! شوهرم رو نبوسیدم و نگفتم شب به خیر و نخزیدم تو بغلش. یعنی امشب صبح می شه؟
/ 0 نظر / 5 بازدید