پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

تقدیم به تو عشق همیشگی زندگیم: و اینجا چشم‌های کوچکی استکه شب و روزتو را تماشا می‌کند.…و گوش‌های کوچکی کهخیلی زودهرچه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید