بهار

بهار یعنی صبح هفت و نیم که شد با لبخند عمیقی بر لب بیدار شوی و همراه با آهنگ دلنواز " می زده " از مرضیه صبحانه خوش رنگی بخوری و با همان لبخند عمیق بیافتی به جان  سر و صورت و مو و ناخنت! زیباتر که شدی صوت زنان کتاب شعرت را برداری و با فنجان قهوه ای در دست ساعت ها توی کتاب نفس بکشی.

هجران بهاری را دوست داریم!

/ 1 نظر / 32 بازدید