من بیمارم!

این جا می نویسم تا وقتی که عصبانی شدی و شاکی که چرا بهت نگفته ام، بتونم ادعا کنم که من بی گناهم!  من نوشته بودم! تو نخواندی. تو ندیدی! تو باور کردی لبخندم را و نگران نباش خوبم ها را.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید